Fabiton logo

Configurator Offerte Wasplaats/Tankplaats

Disclaimer

Het gebruik van de website www.wasplaats.nl (de "Website”) is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden. Door deze website of aan deze website gelinkte of naar deze website verwijzende websites of domeinnamen te bezoeken, verklaart u zich akkoord met de volgende voorwaarden.

Fabiton Prefab Bouwsystemen BV (hierna verder te noemen "Fabiton”) en aanverwante partijen, eigenaar van de Website, behouden zich het recht voor altijd en zonder enige beperking de gebruiksvoorwaarden van de Website aan te passen zonder enige vorm van voorafgaande schriftelijke melding. 

Aansprakelijkheidsbeperking

Op alle vermelde informatie zijn de Algemene Voorwaarden van Fabiton en aanverwante partijen van toepassing, gedeponeerd bij de K.v.K te Leeuwarden onder nr. 01105014.
Hoewel Fabiton en aanverwante partijen zich inspannen om de kwaliteit te verzekeren van de informatie die op de Website wordt aangeboden, geeft zij geen enkele waarborg over de juistheid, de volledigheid of het actuele karakter van deze informatie.

Fabiton en aanverwante partijen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor een tikfout of enige andere fout of tekortkoming of kennelijke vergissingen in verband met de Website. Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw, zijn Fabiton en aanverwante partijen niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden. In geen geval zal Fabiton en aanverwante partijen aansprakelijk zijn voor indirecte schade, imagoschade, verlies van gegevens, gederfde winst of omzet, gemiste besparingen, vertraging van de activiteit en enige vorm van financiële of commerciële schade, evenmin wanneer Fabiton en aanverwante partijen of Solidariteitsfonds op de hoogte werden gebracht van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade. De in onze website voorkomende tekeningen, afbeeldingen, maten en gewichten zijn bedoeld om een algemene voorstelling van onze artikelen te geven.

Websites waarnaar hyperlinks worden gelegd vanuit de Website, worden door Fabiton en aanverwante partijen niet gecontroleerd en Fabiton en aanverwante partijen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor onrechtmatige inhoud of het commerciële beleid op die websites of voor de hyperlinks die die websites zelf naar andere websites leggen. De aanwezigheid van een hyperlink naar websites van derden op de Website impliceert geenszins een goedkeuring of kwaliteitsgarantie vanwege Fabiton en aanverwante partijen. Fabiton en aanverwante partijen creëerden deze links uitsluitend om de bezoekers van hun site aanvullende diensten of informatie te bieden.

Fabiton en aanverwante partijen kunnen evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele risico’s, zoals virussen of software of hardwareproblemen die het gebruik van de Website voor een computer met zich mee kan brengen. 

Bescherming van persoonsgegevens

Fabiton en aanverwante partijen verbinden zich ertoe het privéleven van de gebruikers van de Website en hun persoonsgegevens te respecteren en te beschermen. Fabiton en aanverwante partijen verbinden er zich dan ook toe tot naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp), betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

In principe kan een bezoeker de Website bezoeken zonder enig persoonsgegeven in te geven. Om bepaalde diensten die op de Website worden aangeboden, te kunnen leveren, moeten Fabiton en aanverwante partijen echter beschikken over sommige gegevens, zoals - al naargelang het geval - naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, enz.

Fabiton en aanverwante partijen treden op als verantwoordelijke van de verwerking van de persoonsgegevens die via de Website worden verzameld. Fabiton en aanverwante partijen zullen daarbij de noodzakelijke maatregelen nemen om de veiligheid van de verwerking van de persoonsgegevens te verzekeren. Alle persoonsgegevens die u ons doorgeeft, blijven strikt vertrouwelijk. Ze worden opgenomen in de interne databank van Fabiton en aanverwante partijen en zullen niet worden doorgegeven aan derden.

De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor volgende doeleinden: informatie over onze producten en diensten, direct marketing- of promotieacties, statistische analyse of verbetering van producten en diensten. Door het verstrekken van uw gegevens geeft u de toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing door Fabiton en aanverwante partijen.

De Website maakt gebruik van "cookies”, en dit om de dienstverlening te verbeteren. Cookies zijn kleine elektronische bestanden die op de harde schijf van de computer van de gebruiker worden geplaatst. De door de Website geplaatste cookies hebben enkel als doel de verzending van een communicatie via een elektronisch communicatienetwerk uit te voeren of te vergemakkelijken of een uitdrukkelijk door de gebruiker van de Website gevraagde dienst van de informatiemaatschappij te leveren.

De gebruiker kan zijn webbrowser zo instellen dat deze informatie geeft over de ontvangst van een cookie of de mogelijkheid biedt de installatie van een cookie te weigeren. De gebruiker wordt er evenwel op gewezen dat, indien hij de installatie van cookies weigert, sommige webpagina’s van de Website zich mogelijks niet correct zullen openen of zelfs ontoegankelijk zullen zijn.

Deze Web­site gebruikt Goog­le Ana­ly­tics, een Webana­ly­se­dienst van Goog­le Inc. Goog­le gebruikt in­for­ma­ti­e over het gebruik van de website om dit verder te analyseren. Deze data worden niet aan derde partijen beschikbaar gesteld.
De gebruiker kan zijn recht op toegang, verbetering en, ingeval van direct marketing, verwijdering van zijn persoonsgegevens daartoe kosteloos uitoefenen door een ondertekend schriftelijk verzoek met dagtekening, samen met een kopie van zijn identiteitskaart, te richten aan (per gewone post) op het adres:
Fabiton Prefab Bouwsystemen BV, Dopheide 2-A, 9202 PB Drachten (NL). 
Indien het een elektronische identiteitskaart betreft, is ook een officieel attest van woonplaats vereist. E-mail berichten zijn slechts bestemd voor de (rechts)perso(o)n(en) aan wie het is gericht en kan informatie bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk is en niet openbaar mag worden gemaakt krachtens de betreffende wet- of regelgeving of overeenkomst. Indien een ander dan de geadresseerde dit e-mail bericht ontvangt of anderszins in handen krijgt is hij/zij niet gerechtigd tot kennisneming, verspreiding, openbaar maken of vermenigvuldigen daarvan. Fabiton en aanverwante partijen staan niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Op de in de verzonden e-mails vermelde informatie zijn de algemene voorwaarden van Fabiton en aanverwante partijen van toepassing, gedeponeerd bij de K.v.K te Leeuwarden onder nr. 01105014 (op aanvraag wordt deze u gratis toegezonden).  

Intellectuele eigendomsrechten

a. Inhoud en presentatie van de Website

De Website is een originele creatie waarvan zowel de inhoud als de structuur beschermd worden door auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. Ook de op de Website gebruikte logos, tekeningen, beelden en geluiden worden door het auteursrecht beschermd. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, vertaling, aanpassing of integratie in een andere website, onder welke vorm of op welke wijze dan ook, is verboden zonder de voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van Fabiton en aanverwante partijen.

b. Documenten

Fabiton en aanverwante partijen staan het gebruik toe van de op de Website ter beschikking gestelde documenten (zoals teksten, tabellen, foto’s, kaarten, plannen, enz.) voor zover (1) de verwijzing naar het auteursrecht van Fabiton en aanverwante partijen duidelijk zichtbaar en leesbaar aangebracht wordt op alle reproducties die ervan worden gemaakt, (2) deze documenten enkel worden gebruikt voor louter informatieve doeleinden en niet commercieel worden geëxploiteerd, niet in de media worden verspreid of op enig informaticasysteem of netwerk worden geplaatst, en (3) aan deze documenten geen enkele wijziging wordt aangebracht. Ieder gebruik dat ingaat tegen deze voorwaarden is uitdrukkelijk verboden.

c. Namen

Op de Website vermelde merken en namen, zoals product-, overheids-, handels- en vennootschapsnamen, kunnen juridisch beschermd zijn.

Privacy Statement

Fabiton is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Fabiton houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening (wanneer u contact met ons zoekt, verlangen wij een aantal van uw persoongegevens) legt Fabiton uw gegevens vast. Fabiton gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Fabiton, van haar groepsmaatschappijen of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden. Hierbij tracht Fabiton rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten dan kunt u dit schriftelijk melden bij Fabiton. Dan laten wij uw gegevens hiervoor dan blokkeren.

Klikgedrag

Op de websites van Fabiton worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Fabiton haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Internetsites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Wijzigingen Privacy Statement

Fabiton behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Privacy op internet en cookies

Wij herkennen bij ieder bezoek aan onze site automatisch uw (tijdelijke) IP-adres en eventueel de website waar u vandaan komt. In het kader van fraudepreventie en beveiliging worden deze gegevens (cookies) gebruikt. Een cookie is een klein bestand dat naar uw computer gestuurd wordt bij uw bezoek aan een website. Door middel van de cookies zorgen wij er ook voor dat u bij een herhaal bezoek aan onze website niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het automatisch ingelogd zijn, mits dit van toepassing is. Na verloop van tijd komen deze gegevens automatisch (of handmatig) te vervallen.

Wij gebruiken deze gegevens om de navigatiestroom van onze bezoekers te analyseren om op deze manier een betere gebruikerservaring aan te kunnen bieden. Dit kan inhouden dat onder andere de meest bezochte pagina’s worden bijgehouden, evenals het aantal ingevulde contactformulieren en gelijksoortige data.

Wij maken gebruik van sessie cookies, die automatisch verwijderd worden op het moment dat u uw browser afsluit. Daarnaast maken we gebruik van een unique-id cookie, waardoor wij kunnen herkennen of u een unieke- of terugkerende bezoeker bent. U kunt de meeste browsers zo instellen dat cookies geweigerd worden of dat u op de hoogte gesteld wordt wanneer u cookies ontvangt. Onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers vindt u instructies om de browser instellingen (m.b.t. cookiegebruik) aan te passen. Ook kunt u zich via http://www.google.nl/privacy_ads.html afmelden voor het plaatsen van cookies door Google en haar derden.

Als cookies worden geweigerd bestaat de kans dat bepaalde diensten of elementen van de website niet optimaal functioneren. Eveneens is het voor ons niet mogelijk om eventuele problemen op de website (m.b.t. gebruikerservaring) te herkennen en hier actief op in te spelen.

De domeinnaam van de site server die de cookies doorgeeft is http://www.wasplaats.nl