Fabiton logo

Configurator Offerte Wasplaats/Tankplaats

Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Op alle leveringen welke wij aangaan zijn van toepassing onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, gedeponeerd bij de K.v.K. te Leeuwarden onder nr. 01105014. 

Werkingssfeer:


artikel 1
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen c.q. overeenkomsten met betrekking tot de uitvoering van werken, koop en leveringen van goederen in de ruimste zin van het woord, welke zijn gedaan door c.q. aangegaan met Fabiton Holding B.V. en Fabiton Prefab Bouwsystemen B.V. (allen verder te noemen: Fabiton).
 2. Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien Fabiton daarvoor schriftelijke toestemming verleent.
 3. Ieder e-mailbericht geldt als schriftelijk stuk.
artikel 2 
De wederpartij doet door een overeenkomst met Fabiton aan te gaan afstand van een beroep op andere voorwaarden, welke dan ook. Onder "de wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts) persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen. 

artikel 3 
Fabiton is te allen tijde gerechtigd van toepassing te verklaren bepalingen uit voorwaarden van derden, met wie zij ten aanzien van de te leveren zaken of te verrichten diensten overeenkomsten heeft gesloten. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen die voorwaarden en de onderhavige, staat het ter beoordeling van Fabiton op welke bepaling zij zich beroept. 

artikel 4 
Indien aan één of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden rechtskracht wordt ontzegd, zal zulks gebrek aan rechtskracht geen werking hebben met betrekking tot de rechtskracht van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden en zal de verbindende kracht van zulke overige bepalingen onverminderd voortgang vinden. 

artikel 5 
Op de door Fabiton gedane aanbieding c.q. de met Fabiton aangegane overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen, van welke aard dan ook, worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter in het arrondissement Leeuwarden, tenzij Fabiton kiest voor een andere rechter.

Het ontstaan en de uitvoering van de overeenkomst/intellectuele eigendom:


artikel 6
 1. Fabiton doet vrijblijvend een aanbieding of offerte, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De in onze catalogie, folders, prijslijsten en bijlagen bij offertes voorkomende tekeningen, afbeeldingen, maten en gewichten zijn bedoeld om een algemene voorstelling van onze artikelen te geven. Wij behouden ons het recht voor veranderingen aan te brengen en zijn niet aansprakelijke voor druk- + schrijffouten en/of kennelijke vergissingen.
 2. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot acceptatie van een order
artikel 7 
Fabiton is gerechtigd om de door haar gemaakte kosten, ter harer beoordeling, met betrekking tot de gedane aanbieding, waaronder onder andere vallen: de kosten van bodemonderzoek, sondering, constructeurs en architecten, aan de wederpartij in rekening te brengen. 

artikel 8 
 1. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, in de ruimste zin van het woord, die door Fabiton of in haar opdracht zijn vervaardigd, blijven te allen tijde eigendom van Fabiton.
 2. Auteursrechten omtrent de In artikel 8 lid 1 genoemde goederen blijven berusten bij Fabiton. Het is verboden deze goederen te vermenigvuldigen, noch deze aan derden ter inzage te geven, noch te gebruiken in de ruimste zin van het woord, tenzij Fabiton daartoe uitdrukkelijk schriftelijk toestemming verleent.
 3. Indien op de goederen (zoals modellen en dergelijke), welke bij de voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst door of namens ons zijn vervaardigd, intellectuele eigendomsrechten krachtens de Wet rusten, komen deze rechten ons onverminderd toe.
 4. Wederpartij garandeert ons te allen tijde dat het gebruik van door wederpartij verstrekte gegevens of anderszins, ons niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden. Verder vrijwaart zij ons volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken welke derden jegens ons geldend zouden mogen maken uit hoofde van schending van deze garantie.
 5. De wederpartij is verplicht om afdoende zorg te dragen voor het behoud en de bescherming van de in artikel 8 lid 1 genoemde goederen. De bewijslast te dezer zake rust op de wederpartij.
 6. Indien een aanbieding van Fabiton niet binnen genoemde termijn of uiterlijk 30 dagen door een opdracht van de wederpartij is gevolgd, dient de wederpartij de in artikel 8 lid 1 genoemde zaken op zijn kosten en voor zijn risico te retourneren aan Fabiton.
artikel 9
 1. Een overeenkomst met Fabiton ontstaat op het moment, dat een opdracht van een wederpartij, gedaan conform de aanbieding van Fabiton, door Fabiton schriftelijk wordt aanvaard of Fabiton met de uitvoering daarvan is begonnen.
 2. De in artikel 9 lid 1 genoemde overeenkomst wordt – uitsluitend ter beoordeling van Fabiton – onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
 3. Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
 4. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.
 5. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
 6. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 3 werkdagen na factuurdatum.
 7. Wij zijn bevoegd om indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten voor een juiste uitvoering van de ons verstrekte opdracht en na overleg met de wederpartij, bij uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.
 8. De wederpartij is gehouden ons tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen welke nodig zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst. Onjuistheden in de door Fabiton gedane aanbieding cq de met Fabiton aangegane overeenkomst dient u vóór levering aan Fabiton te melden.

Prijzen:


artikel 10 
Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:
 1. gebaseerd op levering af Fabiton, magazijn of andere opslagplaats,
 2. exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten,
exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering, vermeld in Euro; eventuele koerswijzigingen worden doorberekend. artikel 11 
Ingeval van verhoging van één of meer der kostprijsfaktoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen; één en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld. 

Levering:


artikel 12 
Vanaf het moment van levering is het gekochte voor risico van de wederpartij. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af ons magazijn. Behoudens bovenstaande geschiedt franco levering (lees: franco levering vaste land Nederland) alleen indien en voorzover dit door ons de wederpartij is overeengekomen en op de factuur of anderszins wordt aangegeven. 

artikel 13 
Als tijdstip van levering geldt het moment waarop het gekochte ter transportering gereed staat. 

artikel 14 
De wederpartij is verplicht het geleverde en de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten en/of zichtbare beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de zaken ter beschikking van de wederpartij staan. 

artikel 15 
Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen. 

artikel 16 
Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen faktureren. 

artikel 17 
Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijke anders is overeengekomen.

artikel 18 
Fabiton spant zich in om de levering en/of het werk binnen de afgesproken termijn uit te voeren. Voor schade, welke dan ook, ten gevolge van overschrijding van deze termijn, is Fabiton niet aansprakelijk. 

artikel 19 
Wanneer de zaken na het verstrijken van de levertijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij ter hare beschikking opgeslagen, voor rekening en risico van de wederpartij. 

artikel 20 
Indien gekocht is op afroep is wederpartij verplicht de gekochte zaken binnen de gestelde tijd af te roepen. Indien na afloop van de termijn de zaken niet zijn afgeroepen, zijn wij gerechtigd de niet afgeroepen zaken zondermeer aan de wederpartij te leveren. 
Transport / Risico: 
artikel 21 
Wanneer de wederpartij ons geen nadere aanwijzingen heeft gegeven, wordt de wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke door ons als goed beheerder / koopman bepaald. Tenzij anders overeengekomen, neemt de wederpartij alle risico in deze op zich, inclusief schuld / nalatigheid van de vervoerder. 

artikel 22 
Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport / de verzending, worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaart heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen. 

artikel 23 
Wij zijn gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen (zoals pallets) een vergoeding in rekening te brengen, welke op de factuur wordt vermeld. Wanneer wij een dergelijke vergoeding in rekening brengen, zal deze gecrediteerd worden na retourzending in onbeschadigde staat.
 
Ontbinding / annulering:

artikel 24
 1. Fabiton kan de met de wederpartij aangegane overeenkomst voor het nog niet geleverde product c.q. voor het nog niet uitgevoerde werk geheel of gedeeltelijk, schriftelijk, zonder noodzaak van een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, ontbonden verklaren in het geval van wanprestatie, faillissement c.q. surséance van betaling of staking van de bedrijfsuitvoering van de wederpartij, in welke vorm dan ook. Er is reeds sprake van wanprestatie, indien een afgesproken fatale termijn door de wederpartij wordt overschreden of vaststaat dat deze zal worden overschreden. Afrekening vindt dan plaats op basis van het deel van de geleverde zaken, c.q. het deel van het werk dat reeds is uitgevoerd, onverminderd enig recht op schadevergoeding of andere aanspraken/claims.
 2. Indien de wederpartij nadat een overeenkomst tot stand is gekomen deze wenst te annuleren, wordt 10% van de orderprijs (incl BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.

Overmacht:


artikel 25 
Onder "overmacht” wordt ten deze verstaan: 
Elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd. 

artikel 26 
Fabiton is gerechtigd om in geval van overmacht een deel van het verkochte hoeveelheid product te leveren of de werkzaamheden gedeeltelijk te verrichten. 

artikel 27 
Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard is (bijv. vorst), hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht veroorzaakt zich niet meer voordoet. 

artikel 28 
Is naar ons oordeel de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen. 

artikel 29 
Fabiton kan in geval van overmacht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden. 

artikel 30 
Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, vóórdat van overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken. 

artikel 31 
De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk schriftelijke in kennis te stellen. 

artikel 32 
Door overmacht verliest een eventueel boetebeding haar kracht. 

Aansprakelijkheid:


artikel 33 
Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet dwingend in de Wet geregeld is. 

artikel 34 
Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw, zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden. 

artikel 35 
In ieder geval zijn wij niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het (onjuiste) gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangekocht/aangewend. 

artikel 36 
Alle handelingen en werkzaamheden, zoals het in- en uitladen en het vervoer van de in de overeenkomst begrepen producten, geschieden voor rekening en risico van de wederpartij/afnemer, inclusief schuld/nalatigheid van de vervoerder. 

artikel 37 
Door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde zaken door of namens de wederpartij, zijn wij gevrijwaard tegen alle eventuele aanspraken van de wederpartij en/of van derden tot betaling van schadevergoeding, ongeacht of de schade is ontstaan ten gevolge van samenstelling en/of fabricagefouten dan wel door enige andere oorzaak. 

artikel 38 
Fabiton is niet aansprakelijk voor door de wederpartij of derden geleden schade (bijvoorbeeld bedrijfsschade, stagnatieschade) of letsel, ontstaan door gebreken aan de geleverde zaken van welke aard dan ook of door gebrekkige uitvoering van de werkzaamheden of anderszins. 

artikel 39 
Als Fabiton door derden te dezer zake aansprakelijk wordt gesteld, dan is de wederpartij verplicht Fabiton te vrijwaren voor dat deel van de schade, waarvoor de wederpartij op grond van de wettelijke regels Fabiton aansprakelijk wordt gesteld. 

artikel 40 
De aansprakelijkheid van Fabiton als gevolg van niet-levering, gebrekkige levering, het niet, gedeeltelijk of gebrekkig verrichten van de overeengekomen werkzaamheden of enig andere oorzaak, gaat nooit het verkoopbedrag, de aanneemsom of de in het kader van een aannemingsovereenkomst in regie in rekening gebrachte bedragen te boven; aanspraken ter zake van schade of anderszins vervallen één jaar nadat één der partijen aansprakelijk is gesteld. 

artikel 41 
Fabiton is te allen tijde gerechtigd van de wederpartij zekerheid te verlangen voor hetgeen de wederpartij op dat moment op grond van de overeenkomst verschuldigd is, of zal worden. Indien de wederpartij geen zekerheid stelt, is Fabiton gerechtigd te handelen conform artikel 59. 

Reclames:


artikel 42 
Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons rechtstreeks binnen 10 dagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en grond der klachten. Wederpartij is verplicht ons in de gelegenheid te stellen de eventuele gebreken op te nemen en/of te verhelpen. 

artikel 43 
Reclames over fakturen dienen schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 10 dagen na de factuurdatum. 

artikel 44 
Na het verstrijken van deze termijnen wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen. 

artikel 45 
Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren. 

artikel 46 
Slechts indien en voor zover de reclame gegrond bevonden wordt schort dit de betalingsplicht van de wederpartij op tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld. De opschorting van de betalingsverplichting beperkt zich uitsluitend tot het bedrag van die onderdelen van de levering waarop de reclame betrekking heeft. 

artikel 47 
Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming, onder door ons te bepalen voorwaarden. Goederen die niet tot ons normale leveringsprogramma behoren en speciaal besteld zijn voor wederpartij worden niet door ons teruggenomen. 

Garantie:


artikel 48 
Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen, verlenen wij gedurende een nader overeen te komen periode garantie op de door ons geleverde producten. Deze garantie beperkt zicht tot de zich voordoende fabrieksfouten en omvat dus geen storingen die hun oorzaak hebben of in aan enige vorm van slijtage of gebruik onderhavige onderdelen van het geleverde. Door ons gegeven garanties hebben nimmer een grotere omvang dan de betreffend fabrieksgarantie. 

artikel 49 
Op van derden betrokken onderdelen of anderszins wordt door ons niet meer garantie verleend, dan die welke ons door derdeleverancier is verleend. 

artikel 50 
De garantie vervalt, indien door de wederpartij en/of door haar ingeschakelde derden, op ondeskundige wijze gebruik heeft gemaakt van het geleverde. 

artikel 51 
De garantie vervalt eveneens, indien door de wederpartij en/of door haar ingeschakelde derden werkzaamheden of wijzigingen aan het geleverde zijn uitgevoerd. 

artikel 52 
Vervangen wij ter voldoening aan onze garantieverplichting onderdelen, dan worden de vervangen onderdelen ons eigendom. 

artikel 53 
Voldoet de wederpartij niet, gedeeltelijk niet, dan wel niet tijdig aan enig uit de tussen partijen gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan zijn wij niet gehouden tot garantieverlening, zolang deze situatie voorduurt. 

Eigendomsvoorbehoud:


artikel 54 
Geleverde zaken blijven ons eigendom, tot het moment waarop al onze krachtens overeenkomst verrichte leveranties en werkzaamheden of nog te verrichten leveranties en/of werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten door de wederpartij zijn betaald. Ingeval van surséance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van de wederpartij, of overlijden wanneer de wederpartij een natuurlijke persoon is, zijn wij gerechtigd de order zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen. Annulering of terugname laten ons recht op vergoeding voor verlies of schade onverlet. In deze gevallen zal elke vordering van ons op de wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn. 

artikel 55 
De leveranties kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde. 

artikel 56 
Tot zekerheid voor correcte betaling van al onze vorderingen, uit welke hoofde dan ook, verkrijgen wij bovendien bezitloos pandrecht – door het ontstaan der vordering – op al die zaken waarin de door ons geleverde zaken zijn verwerkt, dan wel waarvan zij deel uitmaken. De door wederpartij getekende opdracht en de daarop volgende schriftelijke acceptatie onzerzijds gelden als onderhandse akte als bedoeld in de Wet. 

Betaling:


artikel 57
 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling – voor zover geen vooruitbetaling wordt verlangd – zonder korting of verrekening bij (af)levering te geschieden en middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening binnen 8 dagen na factuurdatum.
 2. Alle door de wederpartij gerichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen. 
  De op onze bank/giroafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.

artikel 58 
Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande fakturen. 

artikel 59 
Ingeval de wederpartij:
 1. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen wordt gelegd,
 2. komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden,
 3. enige uit kracht der Wet of van deze condities op haar rustende verplichting niet nakomt,
 4. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen,
 5. overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van haar bedrijf,
 6. gebruik maakt van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP),
hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van een der opgemelde omstandigheden het recht, hetzij het werk stil te leggen c.q. geen verdere leveringen meer te doen, hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten.

Rente en kosten:


artikel 60 
Indien betaling niet binnen de in artikel 57 vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1,5% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag. 

artikel 61 
Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, welke het liquidatietarief te boven gaan. 
De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de weerpartij verschuldigde bedrag, met een minimum van € 50,00 per vordering.